El think tank del socialisme català

 

 

 

 

Publicacions Activitats
 

Activitats

24/03/2006

The New Egalitarianism

El Nou Igualitarisme,
segons Anthony Giddens i Patrick Diamond


El darrer llibre editat per Anthony Giddens és una aportació remarcable al debat teòric de la socialdemocràcia europea. El llibre consisteix en un recull de breus articles acadèmics de destacats sociòlegs i economistes com Ulrich Beck, Gosta Esping-Andersen, Julian Le Grand o Saskia Sassen. Malgrat que el llibre actualment està tan sols publicat en anglès, la temàtica no es limita a l’anàlisi de la Gran Bretanya sinó que és exportable a la resta d’economies occidentals.

El llibre està arrelat en la tradició del liberalisme igualitarista, una línia de pensament ha tingut el seu màxim exponent en el filòsof nord-americà John Rawls. La clau de volta de la teoria de justícia distributiva que formulà Rawls és l’anomenat “principi de la diferència”, és a dir, que qualsevol desigualtat en els recursos de partida serà injusta excepte si repercuteix en el benefici dels més desafavorits. La justificació clàssica d’aquest principi és l’argument segons el qual si els individus es situessin en una hipotètica posició original, sota el vel de la ignorància, sense saber quin serà el seu talent innat, la seva herència, la seves condicions familiars, aleshores sentirien una enorme aversió a què l’atzar els adjudiqués el pitjor lloc en la societat. Per altre costat, però, les desigualtats finals o d’arribada seran justes si aquestes són conseqüència de l’èxit o l’esforç personal.

La tesi central del llibre editat per Anthony Giddens és que cal reivindicar la complementarietat entre els mecanismes de mercat i l’obtenció de nivells elevats de justícia social, així com la conveniència d’introduir les reformes necessàries per tal de fer-ho possible. En altres paraules, l’Estat del Benestar del s.XXI haurà de ser compatible amb un elevat dinamisme empresarial i la creació de llocs de treball. Però aquesta no és una tasca senzilla, perquè ara mateix, en l’anomenada economia del coneixement, la percepció majoritària és justament que les economies de mercat tendeixen a anar acompanyades d’increments en les desigualtats. De tal manera que semblaria un “oxímoron” el voler fer compatibles el mercat i la justícia social. I la realitat és que no és només una percepció, com bé s’encarreguen de mostrar Gosta Esping-Andersen i Robert Walker, les desigualtats en renda disponible van aguditzar-se durant els 80´s i 90´s en la majoria de països de la OCDE


Cliqueu aquí per accedir a la ressenya completa

 

 

 

Activitats realitzades


 

 

 

 

Arxiu històric
del socialisme
català

'Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica'
Papers de la Fundació

Informe Social: Había alternativa: nueva crisis, distinta respuesta.
Col·lecció Informes

Vall d'Aran. Una autonomia dins una autonomia
frc Llibres

Transparència

Cartells socialistes

Reforma federal

Arxius PSC

 

Segueix-nos

Carrer Pallars, 191
08005 Barcelona
[email protected]

T +34 933 195 412

creat per ATIPUS